Regulamin.

Przeczytaj uważnie.

Regulamin ogólny użytkownika portalu Autoranking.pl


§1


DEFINICJE


Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

ADMINISTRATOR – Spółka Autoranking.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 60-840, ul. H. Dąbrowskiego 29, która jest usługodawcą świadczącym usługi w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

E-USŁUGI - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Internet z wykorzystaniem technologii informacyjnej, których świadczenie jest zautomatyzowane.

KONTO UŻYTKOWNIKA – Konto utworzone przez Użytkownika Zarejestrowanego w procesie Rejestracji przez podanie swojego adresu email, nadanie unikalnej nazwy użytkownika (login) oraz zabezpieczenie Konta Użytkownika hasłem. Konto Użytkownika umożliwia korzystanie z niektórych funkcji portalu, zastrzeżonych wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych, oraz przypisanie zamieszczonych w Portalu treści do określonego Użytkownika.

KONTO PARTNERA – Konto Partnera tworzy Partner w procesie Rejestracji poprzez podanie adresu email, nadanie unikalnej nazwy użytkownika (login) oraz zabezpieczenie Konta Partnera hasłem. Partner jest ponadto zobligowany do podania określonych w dalszej części niniejszego regulaminu danych prowadzonej przez siebie działalności. Konto Partnera umożliwia korzystanie z Platformy B2B powiązanej z portalem autoranking oraz oferowanych przez nią usług elektronicznych (płatnych oraz darmowych). Aktywacja stworzonego przez Partnera konta następuje po jego weryfikacji przez Administratora. Konto Partnera może również zostać stworzone przez Administratora. W takim przypadku Partner otrzymuje login i tymczasowe hasło do Platformy B2B i aktywuje je poprzez pierwsze logowanie powiązane z akceptacją niniejszego Regulaminu.

OGŁOSZENIE – informacja handlowa o Towarze zamieszczona przez Partnera w Portalu za pomocą oferowanych przez Platformę B2B narzędzi, która może również stanowić ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

PARTNER – Użytkownik, który dokonał rejestracji lub został zarejestrowany przez Administratora i posiada Konto Partnera w ramach Portalu oraz Platformy B2B. Mogą nim być tylko podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą.

PORTAL – prowadzony w języku polskim serwis internetowy on-line o charakterze otwartym, w ramach którego Użytkownik może wyszukiwać Towary oferowane przez Partnerów, wraz z wszystkimi zamieszczonymi w nim programami i narzędziami informatycznymi, utrzymywany w domenie www.autoranking.pl.

PLATFORMA B2B – platforma wspierająca elektroniczną wymianę danych oraz automatyzująca relacje B2B pomiędzy Administratorem a jego Partnerami powstała w ramach projektu pt. Wdrożenie platformy B2B w celu rozwoju portalu autoranking.pl poprzez optymalizację procesów biznesowych z partnerami z branży motoryzacyjnej finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. W ramach platformy Administrator udostępnia Partnerom szereg płatnych i darmowych funkcjonalności na zasadach opisanych w Regulaminie Platformy B2B.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin Portalu i Platformy B2B.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA – stworzenie konta Użytkownika w Portalu o unikalnym loginie, zabezpieczonego hasłem, służącego do korzystania z niektórych funkcji Portalu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

REJESTRACJA PARTNERA – stworzenie konta Partnera w ramach Platformy B2B o unikalnym loginie, zabezpieczonego hasłem, służącego do korzystania z funkcjonalności Platformy B2B, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

SOFTWARE AS A SERWICE (SAAS) – model polegający na dystrybucji oprogramowania (funkcjonalności Platformy B2B), w którym aplikacja jest przechowywana i udostępniana Partnerom przez Internet.

TOWAR – oznacza opisany w Ogłoszeniu samochód lub motocykl.

USTAWA - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

UŻYTKOWNIK - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu. Użytkownicy dzielą się na grupy: użytkownicy zarejestrowani oraz użytkownicy niezarejestrowani.

UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY – Użytkownik, który nie dokonał rejestracji w portalu.

UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Portalu, tworząc Konto Użytkownika i nie oznaczył chęci pozyskania Konta Partnera.

§2


POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Użytkownik przez połączenie się z Portalem akceptuje treść niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim go dotyczy.
 2. Użytkownik Niezarejestrowany może korzystać z Portalu wyłącznie w zakresie wskazanym w §4 pkt 1 Regulaminu.
 3. Użytkownikiem Zarejestrowanym mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. Treści zamieszczane przez Użytkowników Zarejestrowanych stanowią ich wyłączną własność i zamieszczane są na ich odpowiedzialność. Przez zamieszczenie jakichkolwiek informacji i treści w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na ich wyświetlanie Użytkownikom na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników treści, w szczególności nie odpowiada za ich rzetelność i prawdziwość.
 6. Nie wolno zamieszczać w Portalu treści, w szczególności plików naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie osób trzecich.
 7. Nie wolno zamieszczać w Portalu treści naruszających dobra osobiste innych osób, lub godzących w inne wartości chronione prawem.
 8. Nie wolno zamieszczać w Portalu informacji o podmiotach konkurencyjnych wobec Administratora, w szczególności informacji promujących bezpośrednio lub pośrednio inne strony motoryzacyjne, świadczone usługi, a także reklam, informacji dotyczących sprzedaży, prowadzonej działalności gospodarczej oraz innych danych marketingowych. Wyjątek stanowią informacje zawarte w Ogłoszeniu zgodnie z Regulaminem.
 9. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania treści sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, za pomocą którego treści te były zamieszczone, bez wcześniejszego ostrzeżenia.
 10. Kopie zamieszczanych w Portalu treści sprzecznych z Regulaminem będą udostępniane na potrzeby postępowania sądowego wraz z określeniem Konta Użytkownika i numeru IP komputera, z którego treści te zostały zamieszczone.
 11. Treść Regulaminu jest dostępna w Portalu dla wszystkich Użytkowników.

§3


REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA 1. Przez dokonanie Rejestracji Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy.
 2. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Portalu są bezpłatne.
 3. W toku Rejestracji Użytkownik, nie będący Partnerem, obowiązany jest podać następujące dane, jako niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną:
  1. login
  2. Adres e-mail
 4. W toku Rejestracji Konta Użytkownika dla Partnera, Użytkownik obowiązany jest podać następujące informacje, jako niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną:
  1. Nazwę firmy;
  2. Numer NIP;
  3. Numer REGON;
  4. Pełny adres siedziby;
  5. Login;
  6. Adres e-mail;
  7. Numer telefonu;
  8. Dane osoby do kontaktu;
  9. Dane sprzedawcy (jeżeli chce korzystać z opcji umieszczania Ogłoszeń na Portalu.
 5. Oprócz informacji wskazanych w pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu Użytkownicy zarejestrowani oraz Partnerzy mogą dobrowolnie podać także inne informacje o sobie, a także zamieścić zdjęcie.
 6. Informacje wskazane w pkt. 3-5 niniejszego paragrafu stanowią Profil Użytkownika lub Profil Partnera
 7. Utworzone w toku Rejestracji Konto Użytkownika lub Partnera zostanie zabezpieczone hasłem, będącym ciągiem znaków alfanumerycznych, stworzonym przez Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest zachować hasło w tajemnicy, w szczególności nie ujawniać go osobom trzecim.
 8. Rejestracja Partnerów odbywa się na dwa sposoby:
  1. w drodze wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line przez Partnera i przesłania tym samym prośby o aktywację konta do Administratora;
  2. w drodze stworzenia Konta Partnera przez pracowników Administratora i jego aktywację przez Partnera poprzez pierwsze logowanie i akceptację Regulaminu
  3. Rejestracja pozostałych Użytkowników obywa się w drodze wypełnienia formularza elektronicznego on-line.
 9. W toku Rejestracji Konta Użytkownika lub Partnera, lub podczas aktywacji Konta Partnera (jeżeli tworzone było przez Administratora), Użytkownik / Partner obowiązany jest:
  1. zaakceptować postanowienia Regulaminu;
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych podanych w Profilu Użytkownika / Profilu Partnera na zasadach i w celu wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 10. Użytkownik Zarejestrowany, nie będący Partnerem, może w każdym czasie edytować treści zamieszczone w Profilu Użytkownika, przy czym informacji obowiązkowych, wskazane w pkt. 3 niniejszego paragrafu nie można usunąć, a ich zmiana możliwa jest jedynie w przypadku rzeczywistej zmiany tych informacji.
 11. Administrator, po otrzymaniu zgłoszenia rejestracyjnego od Partnera i zweryfikowaniu jego zgodności z Regulaminem, zawiadomi go o stworzeniu Profilu Partnera.
 12. Partner jest obowiązany do informowania Administratora o każdej zmianie danych wskazanych w pkt. 4 niniejszego paragrafu.
 13. Partner może dokonać zmian treści zamieszczonych w Profilu Użytkownika z uwzględnieniem, że wskazanych w pkt. 4 niniejszego paragrafu danych nie można usunąć, a ich zmiana możliwa jest jedynie w przypadku rzeczywistej zmiany tych informacji.
 14. Użytkownik Zarejestrowany, niebędący Partnerem, korzystając z opcji Profilu Użytkownika może w każdej chwili usunąć Konto Użytkownika, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 15. Partner może w każdej chwili usunąć Konto Partnera, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, przez wystąpienie z pisemnym żądaniem do Administratora.
 16. Usunięcie Konta Użytkownika lub Konta Partnera na sposoby wskazane w §2 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i zakończeniem korzystania z tych usług.

§4


UŻYTKOWANIE PORTALU


 1. Użytkownicy Niezarejestrowani mogą przeglądać zawartość Portalu i skontaktować się z Administratorem przez wysłanie wiadomości e-mail, natomiast nie mogą zamieszczać w Portalu żadnych treści w szczególności plików i komentarzy. Korzystanie przez Użytkowników Niezarejestrowanych z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora jest możliwe w ograniczonym zakresie – Administrator zapewnia sobie prawo do ograniczenia możliwości wyświetlania przez Użytkowników niezarejestrowanych wszystkich wyników wyszukiwania za pomocą narzędzi informatycznych zamieszczonych w Portalu, , nie będą oni otrzymywali informacji handlowych, ani nie będą oni mogli wysyłać zapytań do Partnerów Administratora celem uzyskania oferty wybranego pojazdu nowego
 2. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora niezbędne jest urządzenie obsługujące protokół łączności TCP/IP.
 3. Użytkownik Zarejestrowany niebędący Partnerem w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Portalu powinien się zalogować przez wprowadzenie podanych w trakcie Rejestracji loginu i hasła.
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora polega na:
  1. Umożliwieniu wyszukiwania i porównywania Ogłoszeń za pomocą narzędzi informatycznych udostępnionych w Portalu,
  2. Przeszukiwaniu zamieszczonej w Portalu bazy danych pojazdów, za pomocą zamieszczonych w Portalu narzędzi informatycznych, na podstawie określonych przez Użytkownika kryteriów, w celu przedstawienia propozycji pojazdów najlepiej odpowiadających określonym kryteriom wyszukiwania.
  3. Przedstawianiu Użytkownikowi Zarejestrowanemu informacji handlowej o Ogłoszeniach, które mogłyby go zainteresować, wyszukanych przez program komputerowy na podstawie aktywności Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu w formie poczty e-mail oraz innych informacji handlowych związanych z działalnością Portalu.
  4. Umożliwieniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi.
  5. Umożliwieniu Użytkownikom zapoznania się z treściami informacyjnymi publikowanymi w Portalu.
  6. Umożliwieniu Użytkownikom Zarejestrowanym wysyłania zapytań z prośbą o przedstawienie oferty na wybrany samochód nowy. Zapytania powiązane są z modułem zakupu/sprzedaży leadów w ramach Platformy B2B.
 5. Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość wyboru usług opisanych w pkt. 4 niniejszego paragrafu, w szczególności może zrezygnować z usługi wskazanej w pkt. 4 lit. c) niniejszego paragrafu, w ustawieniach Konta Użytkownika.
 6. W przypadku kontaktowania się przez Użytkownika Zarejestrowanego z innym Użytkownikiem Zarejestrowanym, odbiorcy wiadomości zostanie automatycznie udostępniony Profil Użytkownika nadawcy.
 7. W przypadku wysyłania zapytania przez Użytkownika Zarejestrowanego, Partnerowi, który zdecyduje się na kontakt z Użytkownikiem Zarejestrowanym, zostaną automatycznie udostępnione podane w Profilu Użytkownika dane kontaktowe autora zapytania. Tym samym przesłanie zapytania z prośbą o ofertę oznacza wyrażenie przez Użytkownika Zarejestrowanego zgody na udostępnienie Partnerowi, który zechce przedstawić ofertę danych kontaktowych podanych na Profilu Użytkownika.
 8. Świadczenie usług przez Administratora nie stanowi pośrednictwa w ewentualnych transakcjach handlowych pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi, w szczególności zawarcie umowy między Użytkownikami Portalu, w oparciu o informacje zamieszczone w portalu lub w wyniku przesłania Użytkownikowi przez Partnera oferty w odpowiedzi na jego zapytanie nie wywołuje żadnych obowiązków Administratora.
 9. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Partnerów są uregulowane w Regulaminie Platformy B2B.

§5


OCHRONA PRYWATNOŚCI 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Spółka Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu po adresem ul. Dąbrowskiego 29 A, 60-840 Poznań, nr KRS 0000445625, REGON: 302273900, NIP: 7811881587. Kontakt z Administratorem danych osobowych: biuro@autoranking.pl
 2. Państwa Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 a) i b) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wykonania Umowy zgodnie z Regulaminem Portalu Autoranking.pl, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowa oraz w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podwykonawcy Administratora Danych Osobowych w zakresie usług IT i hostingu oraz zgodnie z Regulaminem Autoranking.pl dane osobowe Użytkownika Zarejestrowanego mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim w celach marketingowych, za uprzednią zgodą Użytkownika Zarejestrowanego, którą ten może w każdej chwili odwołać.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych przez czas trwania Umowy z Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu Usługi oraz w okresie trzech lat od rozwiązania Umowy z Użytkownikiem. Po tym okresie wszystkie dane osobowe Użytkowników zostaną trwale usunięte z zasobów Administratora.
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie przez Państwo danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usługi zgodnie z jej Regulaminem, a ich niepodanie może uniemożliwić jej świadczenie.
 9. Administrator nie podejmuje w sposób automatyczny decyzji, nie profiluje danych osobowych Użytkowników, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ww. Rozporządzenia.
 10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Zarejestrowanych niezbędne do świadczenia usług opisanych w Regulaminie, podane w Profilu Użytkownika (§3 pkt 3 i 4) zgodnie z postanowieniami Ustawy w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie oraz w innych celach wskazanych w Regulaminie, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 11. Przez zamieszczenie w Profilu Użytkownika informacji opisanych w §3 pkt 5 będących danymi osobowymi Użytkownika Zarejestrowanego, które nie są niezbędne dla świadczenia usług wskazanych Regulaminie, Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora, w celach wskazanych w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
 12. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika Zarejestrowanego z usług wskazanych w Regulaminie:
  1. login,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik Zarejestrowany,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika Zarejestrowanego z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  5. Administrator stosuje pliki "cookies" do zbierania informacji, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników Zarejestrowanych, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników Zarejestrowanych z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Portalu w przypadku braku możliwości zapisu plików „cookies” na komputerze Użytkownika.
 13. Administrator udziela informacji o danych, o których mowa w pkt. 1-3 niniejszego paragrafu, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 14. Administrator nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika Zarejestrowanego po usunięciu Konta Użytkownika, za wyjątkiem danych, które są:
  1. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji odbiorców usług Administratora z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości jego usług, pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody przez Użytkownika Zarejestrowanego,
  2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności korzystania z usług opisanych w niniejszym Regulaminie, niezgodnie z jego postanowieniami lub niezgodnie z prawem,
  3. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub niniejszego Regulaminu.
 15. Dla celów, o których mowa w pkt. 5 lit. a) niniejszego paragrafu, przetwarzane będę jedynie dane wskazane w pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu dotyczące korzystania przez Użytkownika z różnych usług wskazanych w Regulaminie, po ich anonimizacji, tj. usunięciu wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika Zarejestrowanego, w szczególności loginu, lub oznaczenia zakończenia sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego Użytkownik korzystał.
 16. Dane osobowe Użytkownika Zarejestrowanego mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim w celach marketingowych, za uprzednią zgodą Użytkownika Zarejestrowanego, którą ten może w każdej chwili odwołać oraz w sytuacji opisanej w §4 pkt. 7 dotyczącej dobrowolnego przesłania przez Użytkownika Zarejestrowanego zapytania ofertowego, które może zostać zakupione przez Partnera w formie leadu, zgodnie z Regulaminem Platformy B2B
 17. Wszelkie formy aktywności poszczególnych Użytkowników Zarejestrowanych w Portalu opatrzone są wyłącznie ich loginem, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Platformy B2B. Użytkownicy Zarejestrowani mogą w każdej chwili udostępnić do wyświetlania przy swojej aktywności także inne informacje zamieszczone w Profilu Użytkownika, przez wprowadzenie stosownych zmian w ustawieniach Konta Użytkownika.
 18. Administrator w celu ochrony danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych stosuje środki techniczne uniemożliwiające wyświetlanie i przetwarzanie danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 19. Hasło zabezpieczające dostęp do Konta Użytkownika jest znane tylko Użytkownikowi Zarejestrowanemu i w celu zapewnienia ochrony swoich danych Użytkownikowi Zarejestrowanemu nie wolno go ujawniać.
 20. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych opisanych w pkt. 1 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, co skutkuje usunięciem Konta Użytkownika.
 21. W przypadku rejestracji konta przez Partnera, hasło zabezpieczające dostęp do Konta Partnera jest znane tylko Partnerowi i w celu zapewnienia ochrony swoich danych Partnerowi nie wolno go ujawniać. W przypadku, gdy Konto Partnera zostaje stworzone przez Administratora, Partner otrzymuje od Administratora hasło tymczasowe, które jest obowiązany zmienić na docelowe hasło zabezpieczające dostęp do Konta Partnera niezwłocznie po pierwszym zalogowaniu i akceptacji Regulaminu.
 22. Administrator przekazuje Partnerowi hasło tymczasowe na adres e-mail użyty podczas rejestracji. Hasło tymczasowe traci swoją ważność, jeżeli Partner nie zaloguje się na Platformę B2B i nie zmieni go w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania go od Administratora. Informacja o okresie ważności hasła tymczasowego zawarta zostanie w treści wiadomości przesyłanej Partnerowi przez Administratora.
 23. Jeżeli hasło tymczasowe straci ważność, Administrator może wygenerować kolejne hasło tymczasowe na prośbę Partnera. Prośby o ponowne wygenerowanie hasła tymczasowego należy przesyłać na adres e-mailowy: biuro@autoranking.pl.

§6


REKLAMACJE 1. Wszelkie stwierdzone przez Użytkownika nieprawidłowości w działaniu Portalu lub zamieszczonych w nim lub z nim powiązanych aplikacji, a także inne zastrzeżenia co do funkcjonowania Portalu (Reklamacje) należy Administratorowi zgłaszać na adres mailowy: biuro@autoranking.pl.
 2. Wszelkie nadużycia lub złamanie Regulaminu Użytkownicy mogą zgłaszać Administratorowi na adres mailowy biuro@autoranking.pl.
 3. Reklamacje będą rozpoznawane przez Administratora w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym niż 30 dni.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi na Reklamację w terminie wskazanym w pkt. 3 niniejszego paragrafu również drogą mailową na adres, z którego nadesłano Reklamację.

§7


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. O zmianach Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników Zarejestrowanych drogą mailową oraz przez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie głównej Portalu.
 3. W przypadku niewyrażania przez Użytkownika Zarejestrowanego zgody na zmiany w Regulaminie, Użytkownik powinien usunąć Konto Użytkownika.

REGULAMIN PLATFORMY B2B


§1


POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin Platformy B2B (dalej zwany „RPB2B”) jest integralną częścią Regulaminu.
 2. Jeżeli postanowienia RPB2B nie stanowią inaczej, do usług opisanych w RPB2B stosuje się postanowienia Regulaminu.

§2


ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Administrator świadczy drogą elektroniczną na rzecz Partnerów usługi polegające na:
  1. konfiguracji konta Partnera w ramach modułu administracyjnego;
  2. emisji Ogłoszeń w Portalu na zasadach określonych w Regulaminie;
  3. umożliwieniu zarządzania, importowania, dodawania, edycji i usuwania Ogłoszeń, a także eksportu Ogłoszeń na portale współpracujące z Administratorem;
  4. umożliwieniu zakupu leadów powstałych w wyniku zebranych zapytań od Użytkowników Zarejestrowanych portalu w ramach modułu zbierania i zakupu leadów;
  5. udostępnieniu modułu CRM w ramach Platformy w formule Software Software as a Service;
  6. udostępnieniu otwartego CRM API w celu integracji CRM z wewnętrznymi systemami Partnera;
  7. udostępnieniu modułu Strefy Raportów składającej się z Raportów statycznych, Kreatora Raportów oraz Prezentacji Szkoleniowych, umożliwiającej zapoznanie się i skorzystanie z wiedzy oraz doświadczenia Administratora;
  8. udostępnieniu usługi kalkulatora kosztów posiadania samochodu w formule Software as a Service;
  9. udostępnieniu modułu płatności i rozliczeń, pozwalającego generować i pobierać faktury oraz uiszczać opłaty także przy pomocy płatności elektronicznych on-line.
 2. W przypadku modułu zarządzania ogłoszeniami, Ogłoszenie będzie emitowane bezterminowo, do czasu jego usunięcia zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługi emisji ogłoszeń świadczone przez Administratora są nieodpłatne.
 4. Administrator ma prawo do usunięcia z Portalu Ogłoszenia, bez uprzedniego informowania o tym Partnera, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu Platformy B2B, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące Portalowi Autoranking.pl, jak również inne treści zakazane przez prawo.
 5. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie, publikowanie, zwielokrotnianie i modyfikowanie, na zasadach określonych w pkt. 6 niniejszego paragrafu, Ogłoszeń przez Administratora oraz udostępnianie Ogłoszeń podmiotom współpracującym z Administratorem w takim zakresie, w jakim Partner udostępnia je Administratorowi.
 6. Administrator jest uprawniony modyfikować Ogłoszenie w zakresie układu graficznego, treści oraz usuwania zdjęć niezgodnych z RPB2B.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zamieszczenia Ogłoszenia z przyczyn dotyczących Partnera, w szczególności przyczyn technicznych.
 8. Dostęp do funkcjonalności eksportu Ogłoszeń na portale współpracujące z Administratorem, modułu CRM, Strefy Raportów oraz usług Software as a Service przysługuje Partnerom, którzy wybrali i uiścili opłatę abonamentową za jeden z dostępnych w ramach platformy Pakietów.
 9. Zakres dostępnych dla Partnera funkcjonalności wymienionych w punkcie 8 niniejszego Regulaminu zależy od wybranego i opłaconego przez Partnera pakietu (STANDARD, OPTIMUM lub PRESTIGE) i jest ograniczony czasowo w zależności od liczby opłaconych miesięcy subskrypcji. Partner zobowiązany jest opłacić abonament z góry za wybraną liczbę miesięcy (od 1 do maksymalnie 12). Funkcjonalności wchodzące w skład każdego z pakietów zostały wymienione na stronie głównej profilu Partnera i są do wglądu po stworzeniu Konta Partnera.
 10. Stawki za abonament są dostępne na stronie głównej Platformy. Na ich podstawie obliczana jest należność stanowiąca iloczyn liczby miesięcy i stawki abonamentowej, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania okresowych promocji abonamentowych i zmiany stawek abonamentów.
 11. Stawki abonamentu przedstawione są w wartościach netto i brutto. Wartość brutto jest równa wartości netto powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
 12. Zakup wybranego abonamentu i uiszczenie zań opłaty upoważnia Partnera do korzystania z funkcjonalności określonych w opisie abonamentu w czasie trwania subskrypcji.
 13. Partner ma możliwość zmiany abonamentu, ale tylko na abonament wyższy za stosowną dopłatą. Administrator nie przewiduje możliwości zmiany abonamentu na tańszą jego wersję i zwrotu nadpłaconej należności Partnerowi.
 14. Partner ma możliwość wyboru tańszego abonamentu po upływie czasu zakupionej wcześniej subskrypcji.
 15. Konto Partnera posiada określony status, w zależności od zakupionej opcji abonamentowej. Konto Partnera po aktywacji, bez zakupionego abonamentu posiada status „Prawo jazdy kategorii A”. Oznacza to, iż Partner korzystać może jedynie z nieodpłatnych funkcjonalności portalu.
 16. Konto Partnera po wyborze opcji abonamentowej posiada status „Prawo jazdy kategorii B”. Partner w każdej chwili może przedłużyć subskrypcję. W przypadku, gdy tego nie zrobi w określonym terminie, konto o statusie „Prawo jazdy kategorii B” powraca do statusu „Prawo jazdy kategorii A”.
 17. Partner ma 14 dni na uiszczenie należności za wybrany i zatwierdzony abonament na podstawie wygenerowanej Faktury PRO FORMA. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie, Partner otrzyma monit systemowy o zaleganiu z opłatą. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania monitu Partner nie uiści należności, zakup abonamentu zostanie anulowany.
 18. Partner może wybrać jeden z 2 sposobów płatności za abonament: przelew lub płatność elektroniczna przy pomocy serwisu DotPay.
 19. W przypadku wyboru płatności przelewem, Administrator zmienia status konta Partnera z poziomu Panelu Administracyjnego po zaksięgowaniu opłaty na koncie Administratora.
 20. Partner ma możliwość przesłania na adres e-mail Administratora (biuro@autoranking.pl) potwierdzenia przelewu, aby aktywować płatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora zgodnie z zakresem wybranego abonamentu.
 21. Dzień aktywacji abonamentu i rozpoczęcia okresu subskrypcji jest dniem zaksięgowania opłaty abonamentowej na koncie Administratora, nie zaś dniem dokonania wyboru abonamentu.
 22. Faktura VAT za zakup abonamentu generowana jest po zaksięgowaniu płatności na koncie Administratora.

§3


ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ W PORTALU 1. Ogłoszenie zamieszcza się w Portalu, za pomocą modułu importu i zarządzania ogłoszeniami Platformy B2B. Ogłoszenie zamieszcza się w Portalu, na dedykowanym serwerze FTP za pomocą Aplikacji, lub bezpośrednio na autoranking.pl za pomocą Platformy B2B.
 2. Partner może dodać Ogłoszenie ręcznie, poprzez skorzystanie z funkcjonalności dodawania ręcznego Ogłoszeń lub zaimportować je przy pomocy funkcjonalności importu paczek składających się z pliku w formacie XML oraz pakietu zdjęć, zgodnie ze specyfikacją paczki udostępnioną Partnerowi przez Administratora w ramach Platformy B2B.
 3. Partner może również skorzystać z funkcjonalności wyróżniania i podbijania wybranych ogłoszeń. Przy czym ma on możliwość darmowego podbicia lub wyróżnienia razem 4 Ogłoszeń w jednym czasie, w dowolnej konfiguracji (możliwe, przykładowe konfiguracje: 2 podbicia + 2 wyróżnienia, 3 podbicia + 1 wyróżnienia, itp.). Usunięcie podbić i/lub wyróżnień następuje w momencie usunięcia przez Partnera ogłoszenia z Portalu lub ręcznego zdjęcia wyróżnienia i/lub podbicia za pośrednictwem modułu importu i zarządzania ogłoszeniami.
 4. Ogłoszenie powinno określać następujące informacje:
  1. dane pojazdu - marka, model, pojemność skokowa, rodzaj paliwa, rocznik, liczba drzwi;
  2. cena brutto;
  3. czy ogłoszenie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego; co najmniej jedno zdjęcie przedstawiające pojazd opisany w Ogłoszeniu.
 5. Jeżeli Ogłoszenie stanowi jednocześnie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego Partner obowiązany jest umieścić informację o sposobie złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty oraz o możliwości zapoznania się z informacjami, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014.827).
 6. Ogłoszenie, oprócz treści obowiązkowych wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Może zawierać także inne informacje dotyczące bezpośrednio przedmiotu Ogłoszenia.
 7. Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego pojazdu, z podaniem rzeczywistej ceny brutto. Nie wolno publikować więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego pojazdu. Nie wolno publikować ogłoszeń z podaniem ceny niższej niż cena, za którą Partner sprzeda pojazd.
 8. Ogłoszenie nie może zawierać treści niezwiązanych z przedmiotem Ogłoszenia, w szczególności zdjęć nieprzedstawiających pojazdu będącego przedmiotem ogłoszenia.
 9. Ogłoszenie nie może zawierać propozycji nabycia pojazdów przez Partnera.
 10. Do ogłoszenia zostaną automatycznie dodane dane kontaktowe Partnera podane podczas Rejestracji, oraz inne dane, na ujawnianie których Partner wyraził zgodę.
 11. Ogłoszenie zostanie opatrzone datą dodania. Zakazane są jakiekolwiek czynności zmierzające do wpłynięcia na datę dodania lub wprowadzenia odbiorców Ogłoszenia w błąd co do tej daty.
 12. Partner zobowiązuje się systematycznie i na bieżąco usuwać nieaktualne Ogłoszenia, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, w którym Ogłoszenie przestało być aktualne.
 13. Odpowiedzialność za treści publikowane w Ogłoszeniu ponosi Partner, w szczególności z tytułu podania nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji, mogących wprowadzić odbiorcę Ogłoszenia w błąd.
 14. Partner oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do treści, w szczególności zdjęć, zawartych w Ogłoszeniu oraz, że Ogłoszenie nie narusza własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich osób trzecich.

§4


ZAKUP LEADÓW


 1. Każdy Partner, niezależnie od wyboru oferty subskrypcji, zawsze ma dostęp do modułu zakupu leadów.
 2. W ramach modułu zakupu leadów Partnerzy uzyskują dostęp do zapytań ofertowych kierowanych przez Użytkowników Portalu.
 3. W ramach modułu stworzony został zintegrowany z nim element portalu umożliwiający Użytkownikom indywidualnym wysłanie zapytania ofertowego dotyczącego konkretnego modelu samochodu.
 4. Po przesłaniu przez Użytkownika zarejestrowanego zapytania ofertowego, zgłoszenie wraz z podstawowymi danymi pojawia się w systemie – widoczne dla Partnerów; Partnerzy otrzymają powiadomienie o pojawieniu się nowego zapytania od klienta i mogą zakupić lead.
 5. Zapytanie jest aktywne przez maksymalnie 2 tygodnie lub tak długo, dopóki nie zostanie wykupione przez maksymalnie 5 Partnerów.
 6. Partnerzy rozliczani są z zakupu leadów w systemie miesięcznym, na podstawie liczby zakupionych leadów, niezależnie od tego, czy transakcja pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem będącym autorem zapytania doszła do skutku.
 7. Faktura zostaje wystawiona nie później niż 5. dnia roboczego miesiąca następującego po zamkniętym miesiącu rozliczeniowym.
 8. Cena zakupu leadu zależy od wartości samochodu, którego dotyczyło zapytanie i wynosi netto 0,25% wartości katalogowej auta.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych przez Użytkowników zapytań ani za rezultat negocjacji pomiędzy Partnerem a klientem docelowym. Administrator nie pełni roli pośrednika w dokonywanej transakcji.
 10. W przypadku nieuregulowania przez Partnera należności za zakupione leady w terminie określonym na dostępnej w zestawieniu płatności wygenerowanej Fakturze VAT, otrzyma on monit systemowy. W przypadku braku reakcji i dalszego nieuiszczenia opłaty za leady, konto Partnera zostanie zawieszone do momentu uregulowania zaległości.