Dla akcjonariuszy

LeadPhoto Dla akcjonariuszy
Informacje dla akcjonariuszy
Content

Na podstawie art. 399 § 1 KSH, Zarząd spółki pod firmą Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na 29.06.2023r. na godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 17. Porządek obrad:

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.

Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 r.

Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 r.

Pokrycie straty w 2022 r.

 

Zarząd spółki Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20.10.2022 r. podjęło uchwałę:

„Uchwała numer 8/20/10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: AUTORANKING.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 października 2022 roku

 

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia o przymusowym wykupie 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o numerach od 95.001 do 100.000, stanowiących 5% kapitału zakładowego Spółki.

2. Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o którym mowa w niniejszej uchwale, zostaną nabyte przez akcjonariusza spółki pod firmą: AUTORANKING.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu - spółkę pod firmą: „ALLIANCE MEDIA POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

3. Cena wykupu powyższych akcji zostanie ustalona na zasadzie przepisu art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez biegłego, którego wybór został przewidziany w porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”


Zarząd Spółki Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 417 § 2 KSH ogłasza, iż cena przymusowego wykupu akcji zgodnie z opinią biegłego rewidenta Sławomira Kasperskiego, wybranego uchwałą nr 9/20/10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20.10.2022r., wynosi 3,89 zł za każdą akcję.

 

 

26-09-2022: Na podstawie art. 399 § 1 KSH, Zarząd spółki pod firmą Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na 20.10.2022r. na godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 17.

Porządek obrad:

  1. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.
  2. 2. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 r.
  3. 3. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 r.
  4. 4. Pokrycie straty w 2021 r.
  5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji o numerach 95.001-100.000 w trybie art. 418 KSH.
  6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu.

 

29-01-2021: PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI. Zarząd Autoranking.pl S.A. (KRS: 445625) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji.

 

28-12-2020: CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI. Zarząd Autoranking.pl S.A. (KRS: 445625) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji.

 

27-11-2020: TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI. Zarząd Autoranking.pl S.A. (KRS: 445625) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji.

 

26-10-2020: DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI. Zarząd Autoranking.pl S.A. (KRS: 445625) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji.

 

28-09-2020: WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI. Zarząd Autoranking.pl S.A. (KRS: 445625) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji.

 

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji portalu!!